Kongressen 7 juli 2001
Av Ingvar Carlsson, SSFs ordförande

Kongressen inleddes sedvanligt med hälsningsanföranden, parentationer och utmärkelser. Bland utmärkelserna kan nämnas att Olle Eleby, SK Rockaden tilldelades Riltonstipendium och medalj i guld. Sören Björnlert, SS Allians, som just på kongressdagen fyllde 80 år tilldelades Rogardplaketten i guld efter en hård vecka i SM:s veteranklass. Sören är sedan tidigare hedersledamot i förbundet efter många år i förbundsstyrelsen och Östergötlands styrelse. Schack-Gideon för år 2000 tilldelades Tom Wedberg, främst för SM-titeln 2000 och segern i Hasselbacken.

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Ingvar Carlsson främst vid Handlingsprogram 2001, aktivitets- och medlemsutveckling men tillkännagav också att förbundsstyrelsen har beslutat att formulera en strategi för att genomföra större internationella tävlingar i Sverige. Han avslutade med att frågan om medlemstidning, eventuellt kopplat till spelarlicens och förbättrad registrering av medlemmar och rating kommer att utredas under kommande år.

De formella kongressförhandlingarna leddes därefter av Lena Burlin, vice ordförande i kommunfullmäktige i Linköping mm.

Endast en proposition från styrelsen förelåg, nämligen ett förslag angående "Ändring av valsystemet vid kongressen". Efter viss diskussion antogs den föreslagna stadgeändringen. Det innebär att de större distrikten får viss ökad röststyrka vid kongressen på de minsta distriktens bekostnad. Röstantalet vid kongressen blir därmed mer proportionellt mot antalet medlemmar i distrikten, helt i linje med styrelsens handlingsprogram som i olika avseenden avser att gynna klubbar och distrikt som bidrar till ökad aktivitets- och medlemutveckling.

Ett par motioner angående allsvenskans tävlingsbestämmelser och valberedningens arbetssätt avslogs.

De av kongressen tillsatta utredningarna "De små klubbarnas situation " och "Medlemsras" redovisades och diskuterades liksom de förslag som styrelsen och den nya Bredd- och rekryteringskommittén nu arbetar vidare med. För övrigt konstaterades att medlemsantalet nu tycks ha upphört att sjunka. De två senaste åren ser vi en viss ökning.

Styrelsen tillsatte förra våren en utredning om eventuellt medlemskap i Riksidrottsförbundet. Denna redovisades och diskuterades också på kongressen. Utredningen har dragit slutsatsen att svenskt schack förlorar på ett medlemskap i Riksidrottsförbundet. De kalkylerbara förlusterna vid en anslutning till Riksidrottsförbundet beräknas till ca 2 Mkr per år. Övriga fördelar och nackdelar anses av utredningen inte vara av den storleken att fortsatt utredning är meningsfull. Förbundsstyrelsen delar utredningens uppfattning och hade följaktligen inte lagt någon proposition i frågan.

Susanne Karlsson, Falkenberg och Gert Brushammar, Växjö blev de enda nyvalda till styrelsen. Magnus Filipsson och Eva Jiretorn hade avböjt omval.

Till valberedning omvaldes Roland Andersson, Söderåkra (ny sammankallande) och Ronny Andersson, Helsingborg samt nyvaldes Jan Wikander Stockholm.